Ara

Ortadoğu ve Afrika Araştırma ve Uygulama Merkezi

01.03.2023 12:30

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ORTADOĞU VE AFRİKA
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Ortadoğu ve Afrika Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına,
faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Muş Alparslan Üniversitesi Ortadoğu ve Afrika Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet
alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2)
numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Muş Alparslan Üniversitesi Ortadoğu ve Afrika Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Muş Alparslan Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Muş Alparslan Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM


Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Ortadoğu ve Afrika’ya ilişkin her alanda araştırma ve incelemeler yapmak ve etkinliklere katılmak.
b) Ortadoğu ve Afrika ülkelerine ilişkin bilimsel araştırmalar yapmak.
c) Ortadoğu ve Afrika’yı konu alan akademik çalışmalar yapmak ve faaliyetler düzenlemek.
ç) Ortadoğu alanında çalışmalar yapan akademik personel yetiştirilmesine katkı sağlamak.
d) Ortadoğu ve Afrika araştırmaları kapsamında projeler yürütmek.
e) Farklı çalışma alanlarından akademisyenleri bir araya getirmek suretiyle özgün kuram, kavram ve perspektif geliştirme imkânını artırmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitede eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerine Merkezin faaliyetleri konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen eğitimler
düzenlemek.
b) Ortadoğu ve Afrika’ya ilişkin araştırma ve inceleme faaliyetlerinde bulunmak, araştırma ve inceleme çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel
yayın yapmak.
c) Merkezin amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışmalara katılmak, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum,
seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.
ç) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek.
d) Araştırma ve inceleme gezileri düzenlemek.
e) Kendi bünyesinde veya diğer kurumlarla işbirliği çerçevesinde eğitim amaçlı kurslar ve sertifika programları düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıllık süre için görevlendirilir. Müdür tam zamanlı
yönetici olarak görev yapar. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Rektör, Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir.
(3) Müdürün olmadığı hallerde yerine müdür yardımcısı, müdür yardımcısının olmadığı hallerde Müdürün Yönetim Kurulundan uygun gördüğü
üye vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.
c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun uygun görüşünü aldıktan sonra
Rektörün onayına sunmak.
e) Çalışma programları hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma gruplarını yürütmek, yönlendirmek
ve denetlemek.
f) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.
g) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini,
yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı dâhil beş kişiden oluşur. Diğer üç üye, Üniversitenin öğretim
elemanlarından Müdürün görüşü alınarak Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin
herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda
en az bir kez salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerini yönlendirmek ve bunlarla ilgili kararlar almak.
b) Rektöre sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.
c) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.
ç) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek.
d) Merkezin çalışmaları için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonlarını oluşturmak.
e) Yıllık faaliyet raporu ile ilgili çalışmalar yapmak ve bunları Rektöre sunmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında en fazla beş üyeden oluşur. Danışma Kurulunun Müdür dışındaki üyeleri Rektör
tarafından Üniversite içinden veya istekleri halinde kamu ve özel sektör temsilcileri arasından üç yıllığına görevlendirilir. Görev süresi dolan üye yeniden
görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir.
(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun daveti üzerine yılda en az bir kere salt çoğunlukla toplanır ve alınan kararları yazılı olarak Yönetim
Kuruluna bildirir.
(3) Danışma Kurulu, Merkezin danışma organı olup kararları istişari niteliktedir. Danışma Kurulu, Merkezin çalışma alanı ile ilgili tavsiyelerde
bulunur.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine
Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü yürütür.

Hızlı Erişim